آرشیو سوالات امتحانی سال سوم

 

۱- سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 1386

     - سال سوم نظری دی ماه ۱۳۸۶

       - سال سوم «فنی» ( دیماه 1386 )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( دیماه 1386 )

     ۲-سوالات خرداد ماه  1387

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1387)

      ۳-سوالات شهریور ماه 1387

             - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه 1387) 

۴- سوالات دی و اسفند ماه 1387

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 1387 )       

          - سال سوم «فنی» ( دی  ماه 1387 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 1387)

     ۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

           - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه  1388 )        

                  - سال سوم «فنی» ( خردادماه 1388 )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1388 )

  ۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1388)

          - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1388)

          - سال سوم «حرفه‌ای» (شهریور ماه 1388)

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 1388)

          - سال سوم «فنی» ( دی ماه 1388)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 1388)

   ۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1389)

    ۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

             - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه 1389)

       ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

              - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          ۱۱- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

              - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1390 )

     ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

              -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

   ۱۳- امتحانات دی ماه1390

              - سال سوم «رشته‌های نظری»          

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

        ۱۴- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه139۱

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           ۱۵ - امتحانات شهریور ماه139۱

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «فنی» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

 ۱۶ - امتحانات دی ماه139۱

        - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دیماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «فنی» ( دیماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه ۱۳۹۱ )

۱۷ - امتحانات خرداد ماه139۲

       - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

۱۸ - امتحانات شهریور ماه1392

       - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

         - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

۱۹ - امتحانات دی‌ماه 1392

       - سال سوم نظری امتحانات دی ماه 1392

         - امتحانات رشتـه فنـی درنوبت (دی) سال‌تحصیلی 1392 

       - امتحانات  رشتـه  حرفـه‌ای درنوبت (دی ماه) سال‌تحصیلی 1392

 ۲۰ - امتحانات خرداد ‌ماه 1393

       - امتحانات سال سوم رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات سال سوم رشتـه های  فنـی در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات سال سوم  رشتـه های حرفـه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

۲۱ - امتحانات شهریور ماه 1393

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در شهریور ماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در شهریور ماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در شهریور ماه ۱۳۹۳

 ۲۲ - امتحانات دی ماه 1393

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در دیماه ۱۳۹۳

          - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در دیماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در دیماه ۱۳۹۳

 ۲۳- امتحانات خرداد ماه 1394

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در خرداد ماه ۱۳۹۴

           - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در خرداد ماه ۱۳۹۴

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۴

 ۲۴- امتحانات شهریور ماه 1394

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در شهریور ماه ۱۳۹۴

         - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در شهریور  ماه ۱۳۹۴

نمونه سئوالات سوم

نمونه سئوالات سال های قبل کلاس های سوم دبیرستان شهدای ادب

برای دریافت سئوالات فایل های ضمیمه را باز نمائید.(توجه داشته باشید که فایل ها فشرده شده(ZIP) هستند و باید با یک برنامه مانند  WINRAR  ان را باز کنید.