سوالات دیفرانسیل

نمونه سوالات دیفرانسیل (آقای مهدیان)

فایل های ضمیمه :

آرشیو سوالات امتحانی پیش دانشگاهی

 

       - سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه 86

     - سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه 86

            - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (  اردیبهشت ماه ماه 1387 )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( تیر ماه ماه 1387)

                  - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (  دی ماه 13۸۷ )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی اول» ( اسفند ماه 13۸۷ )

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه ۱۳۸۸)

           - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» (  تیر ماه 13۸۸ )

                 - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (دی ماه 138۸)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»( اسفند ماه 138۸ )

               - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (اردیبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»( تیر ‌ماه ۱۳۸۹)

             - پیش دانشگاهی  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

                 - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۰)

               - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( خرداد و تیر ماه 1390 )

             -امتحانات جبرانی اسفند 1390 ( پیش دانشگاهی )

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۱)

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» خرداد و تیر ماه 91

             - دوره پیش دانشگاهی «بزرگسالان»(شهریور ماه۱۳۹۱)

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی –واحدی (روزانه)-شهریور ماه- 1391

            - دوره‌ی پیش دانشگاهی دیماه 1391

              - دوره‌ی پیش دانشگاهی ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

                      - امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)دی 1392

         - امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات سالسوم رشتـه های  فنـی در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

              -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۳

                      -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در دیماه ۱۳۹۳

             -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۴

          -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در شهریور  ماه ۱۳۹۴