دبیرستان شهدای ادب

برنامه هفتگی
1397/06/31 ساعت 16:57:31
برنامه امتحانات شهریور
1397/05/22 ساعت 07:10:44
برنامه تابستان
1397/04/14 ساعت 07:11:55
ثبت نام پایه دهم
1397/04/02 ساعت 08:32:33
آزمون پیشرفت تحصیلی
1394/10/20 ساعت 11:17:02
بزرگداشت هفته پژوهش
1394/09/23 ساعت 07:44:48
تهیه فرم
1394/06/10 ساعت 09:59:13
نمونه سوالات امتحانات
1393/09/25 ساعت 11:50:42
برنامه کلاسی
1393/07/17 ساعت 06:43:41
هفته سلامت
1393/01/25 ساعت 11:48:18
نمونه سئوالات
1392/10/15 ساعت 11:06:21
نمونه سئوالات سوم
1392/10/15 ساعت 11:05:32